Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
One of the greatest mysteries of nature is the instinct to migrate.
Một trong những bí ẩn lớn nhất của thiên nhiên là bản năng di cư.
Every year millions of creatures feel the need to move for one reason or another.
Mỗi năm hàng triệu sinh vật cảm thấy có nhu cầu phải di chuyển vì lý do này hay lý do khác.
Most of us have seen the arrival or departure of migrating flocks of birds.
Phần lớn chúng ta đã chứng kiến sự dời đến hoặc ra đi của các đàn chim di cư.
Migration, however, is not confined to birds, but can be seen in reptiles
Tuy nhiên, sự di cư không chỉ giới hạn ở loài chim mà còn thấy được ở loài bò sát
(for example turtles, frogs), insects (butterflies, locusts), fish (eels, salmon, tunny) and mammals (reindeer, seals, lemmings, whales, bats).
(ví dụ như rùa, ếch), côn trùng (bươm bướm, châu chấu), cá (cá chình, cá hồi, cá ngừ) và động vật có vú (hươu, hải cẩu, chuột lem, cá voi, dơi).
Many of these creatures succeed in navigating over long distances.
Nhiều con vật trong số này có thể vượt những chặng đường rất xa.
How exactly they manage to do this still remains a mystery.
Làm sao chúng có thể thực hiện điều này vẫn còn đang là một bí ẩn.
There are several possibilities.
Có thể có nhiều khả năng.
The sun.
Mặt trời.
The stars.
Các vì sao.
The Earth's magnetic field.
Từ trường của trái đất.
When a small bar magnet is attached to a pigeon, it is unable to navigate.
(Khi có một thanh nam châm nhỏ được gắn vào chân một con chim bồ câu, nó không còn định hướng được nữa).
A sense of smell.
Khứu giác.
Geographical features.
Các đặc điểm địa lý.
Birds flying from North Africa to France seem to follow coastlines and valleys.
(Những con chim bay từ Bắc Phi tới Pháp thường bay theo các đường bờ biển và thung lũng).
Changes in temperature.
Sự thay đổi nhiệt độ.
Salmon can detect a change in water temperature as small as 0.03°C.
(Cá hồi có thể phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong nước có độ nhạy 0.03 độ C).
Sound.
Âm thanh.
Whales and bats seem to use sonar.
(Cá voi và dơi dường như dùng phương pháp phản âm để định vị).
Experiments suggests that these navigational abilities are partly instinctive.
Các cuộc thí nghiệm cho thấy rằng các khả năng định vị này một phần là do bản năng.
In one famous experiment a young seabird from the island of Stokholm, off the Welsh coast,
Trong một cuộc thí nghiệm đuợc nhiều người biết tới, một con chim biển còn non đã được đưa bằng máy bay từ đảo Stokolm, ngoài khơi bờ biển sứ Wales,
was taken across the Atlantic by plane to Boston, 5100 km away.
vượt Đại Tây Dương đến Boston, cách đó 5100 km.
It was released, and was back in its nest twelve and a half days later.
Người ta phóng thích nó, và nó đã bay về tổ 12 ngày rưỡi sau đó.
This seabird holds the record for long-distance migration.
Loài chim biển này giữ kỷ lục về di cư đường dài.
Arctic Tern breed in Northern Canada, Greenland, Northern Europe, Siberia and Alaska.
Nhạn biển Bắc cực sinh sản ở Bắc Canada, Greenland, Bắc Âu, Siberia và Alaska.
In late August they set off on a 17,500 km journey which takes them south,
Vào cuối tháng 8 chúng khởi đầu một cuộc hành trình dài 17.500 km, đưa chúng về phía Nam
past the West coasts of Europe and Africa to the tip of Southern Africa (14,000 km in 90 days).
qua bờ biển phía Tây châu Âu và châu Phi đến cực Nam châu Phi (14.000km trong 90 ngày).
They then fly round to the Indian Ocean and down to Antarctica, where they spend the Antarctic summer.
Sau đó chúng bay vòng về Ãn Độ Dương xuống tận Nam cực và ở lại đó suốt mùa Hè.
On the way back they sometimes make a complete circuit of Antarctica before returning to their breeding-grounds.
Trên đường quay về, đôi khi chúng bay giáp vòng Nam cực trước khi trở về nơi sinh sản.
The round trip is over 35,000 km in eight months (240 km a day when they are flying).
Cuộc hành trình cả đi lẫn về này dài hơn 35.000 km thực hiện trong tám tháng (240 km một ngày khi bay).
The Arctic Tern sees more hours of daylight than any other creature,
Nhạn biển Bắc cực nhìn thấy mặt trời nhiều hơn bất kỳ sinh vật nào khác,
because it experiences two summers a year,
bởi vì chúng có 2 mùa hè trong năm,
one in the Arctic region, and one in the Antarctic.
một ở vùng Bắc cực và một ở vùng Nam cực.
These regions have almost constant daylight in summer.
Những vùng này hầu như lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời vào mùa Hè.
One tern, which was ringed in Norway as a chick, died in exactly the same place, twenty-seven years later.
Một con nhạn biển, được đeo vòng vào chân ở Na Uy khi còn nhỏ để tiện theo dõi, đã chết đúng tại chỗ ban đầu 27 năm sau đó.
Presumably, it had made the journey twenty-seven times.
Có giả định là nó đã thực hiện cuộc hành trình này tới 27 lần.
European Freshwater Eel, which look like snakes but are really fish,
Cá chình nước ngọt châu Âu, trông giống như rắn nhưng thật ra là cá,
begin and end their lives in the Sargasso Sea, southeast of Bermuda.
bắt đầu và kết thúc cuộc sống của chúng ở biển Sargasso, Đông nam Bermuda.
As eggs and larvae they drift for three years towards Europe,
Khi còn là trứng và cá con, chúng trôi dạt trong ba năm sang châu Âu,
changing both shape and colour as they reach the fresh-water estuaries of European rivers.
thay đổi cả hình dáng lẫn màu sắc khi chúng tới của sông nước ngọt của các con sông châu Âu.
They spend the next nine to nineteen years in rivers, streams, lakes and ponds.
Chúng ở trong các con sông, suối, hồ, ao trong 9 tới 19 năm tiếp theo.
As they approach old age they seem to have an unexplained compulsion to return to the Sargasso Sea to breed.
Khi chúng gần đến tuổi chết, dường như chúng có một thôi thúc không thể giải thích nổi là phải trở về biển Sargasso để sinh sản.
Many eels which have found their way into ponds and lakes come out of the water and travel overland, gliding through damp grass.
Nhiều con cá chình sống trong ao, hồ nhảy ra khỏi nước và lướt trên cạn, trườn mình trên những lớp cỏ ẩm ướt.
When they reach the sea, they make their way to the Sargasso, where they breed and die.
Khi chúng ra tới biển, chúng tìm đường về Sargasso để đẻ trứng rồi chết.
No eels make the journey twice.
Không có con cá chình nào lại thực hiện cuộc hành trình này tới hai lần.
The eel has an acute sense of smell, which is used for navigation in local waters,
Loài cá này có khứu giác rất nhạy dùng để định hướng trong các vùng nước nơi chúng sống,
but inherited memory seems the only explanation for their migration to the Sargasso.
nhưng sự di truyền ký ức dường như mới là lời giải thích duy nhất cho sự di cư của chúng đến Sargasso.
The Brown Lemming is a small mammal (10Ủ18 cm long) found all over Northern Canada, Scandinavia and Northern Russia.
Chuột lem nâu là loài động vật có vú, nhỏ con (dài 10-18 cm) được tìm thấy khắp Canada, bán đảo Scandinavia và Bắc Nga.
Lemmings usually make short, annual migrations in spring, travelling by night and feeding and sleeping by day.
Chuột lem thường thực hiện các cuộc di cư ngắn ngày vào mùa Xuân hàng năm, di chuyển ban đêm và ăn ngủ vào ban ngày.
Every three or four years, however, they make much longer migrations in large numbers.
Tuy nhiên, cứ ba hoặc bốn năm chúng lại thực hiện các cuộc di cư xa hơn và đông hơn.
The lemming population seems to change over a three or four year cycle,
Quần thể chuột lem hình như thay đổi theo một chu kỳ 3 hoặc 4 năm,
from one lemming per four hectares to between 400 and 700 lemmings per four hectares.
từ 1 chuột lem trên 4 hécta đến khoảng 400 - 700 chuột lem trên 4 hécta..
Migration seems to be a method of population control,
Di cư dường như là một phương pháp hạn chế sự phát triển dân số,
and is most spectacular in the well known "mass suicides",
và rất ngoạn mục trong những cuộc "tự sát tập thể"
where thousands of lemmings plunge over cliff tops into the sea, and swim till they die of exhaustion.
được nhiều người biết đến, khi mà hàng ngàn chuột lem nhảy từ các mỏm núi xuống biển, và bơi mãi cho đến khi chết vì kiệt sức.
These "mass suicides" only occur infrequently, and then only in Norway where mountains touch the sea.
Những cuộc "tự sát tập thể" này xảy ra không thường xuyên, và chỉ ở Na Uy, nơi mà núi giáp biển.
Nobody knows what makes them do it, but there are two theories.
Không ai rõ điều gì đã thôi thúc chúng hành động như vậy, nhưng cũng có hai thuyết.
One is that migrating lemmings cross rivers and lakes and can't tell the difference between a river and the sea.
Một cho rằng các con chuột lem di cư đã vượt qua sông, hồ và không phân biệt được sông với biển.
The other, more interesting theory is that they are migrating towards ancient breeding-grounds
Thuyết kia thú vị hơn, cho rằng chúng đang tìm về các vùng sinh đẻ xa xưa của tổ tiên chúng
which existed beneath the North Sea millions of years ago, when the sea-level was lower.
ở dưới lòng biển Bắc hàng triệu năm trước đây, khi mà mực nước biển còn thấp hơn
Học câu