Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

nature

/ˈneɪ.tʃər/

thiên nhiên, tự nhiên, tạo hóa

the struggle with Nature

creature

/ˈkriː.tʃər/

sinh vật; động vật

dumb creatures

instinct

/ˈɪn.stɪŋkt/

bản năng

by (from) instinct

migrate

/maɪˈɡreɪt/

di cư, di trú (người, chim)

flock

/flɒk/

đám đông, đàn

a flock of wild geese

migration

/mai'grei∫n/

sự di cư, sự di trú

mammal

/ˈmæm.əl/

động vật có vú

insect

/ˈɪn.sekt/

côn trùng

geographical

/ˌdʒi.əˈɡræf.ɪ.kəl/

thuộc địa lý

a geographical map

antarctic

/æn'tɑ:ktik/

thuộc Nam Cực

temperature

/ˈtem.prə.tʃər/

nhiệt độ

arctic

/'ɑ:ktik/

[thuộc] Bắc cực

presumably

/prɪˈzjuː.mə.bli/

chắc là, có thể là, theo giả định

he is aware of the difficulties, presumably?

breed

/briːd/

sinh, đẻ, sinh sản

birds breed in spring

exist

/ɪɡˈzɪst/

có, tồn tại

do you believe fairies exist?

suicide

/ˈsuː.ɪ.saɪd/

sự tự sát; vụ tự sát

commit suicide

compulsion

/kəmˈpʌl.ʃən/

sự ép buộc, sự cưỡng bách, sự thôi thúc

under (upon) compulsion

Chọn tất cả