Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

costume

/ˈkɒs.tʃuːm/

trang phục, áo quần

people wore historical costumes for the parade

finalist

/ˈfaɪ.nəl.ɪst/

Người chơi chung kết

temporary

/ˈtem.pər.ər.i/

tạm thời, nhất thời

temporary power

consultant

/kənˈsʌl.tənt/

chuyên viên tư vấn

ambition

/æmˈbɪʃ.ən/

tham vọng, hoài bão

filled with ambition to become rich

astronomy

/əˈstrɒn.ə.mi/

thiên văn học

nautical astronomy

happiness

/ˈhæp.i.nəs/

niềm vui, sự hạnh phúc

pronounce

/prə'naʊns/

phát âm; đọc

the b in "debt" is not pronounced

amateur

/ˈæm.ə.tər/

người nghiệp dư, người không chuyên

although he's only an amateur he's a first-class player

reverse

/rɪˈvɜːs/

đảo, nghịch, ngược, trái

reverse processes

degrading

/dɪˈɡreɪ.dɪŋ/

làm giảm giá trí, đê hèn

value

/ˈvæl.juː/

giá trị

a decline in the value of the dollar

Chọn tất cả