17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

matter

vấn đề

Xóa

boring

nhàm chán

Xóa

interesting

thú vị, gây hứng thú

Xóa

supermarket

siêu thị

Xóa

prepare

sửa soạn, chuẩn bị

Xóa

feed

cho ăn, nuôi