Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

matter

/ˈmæt.ər/

vấn đề

the root of the matter

boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

nhàm chán

a boring conversation

interesting

/ˈɪn.trəs.tɪŋ/

thú vị, gây hứng thú

interesting books

supermarket

/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/

siêu thị

prepare

/prɪˈpeər/

sửa soạn, chuẩn bị

prepare a meal

feed

/fiːd/

cho ăn, nuôi

she has a large family to feed

Chọn tất cả