Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

final

/ˈfaɪ.nəl/

cuối cùng

the final chapter of a book

joke

/dʒəʊk/

đùa giỡn, trêu chọc

tell [somebody] a joke

low

/ləʊ/

thấp

a low wall

bargain

/ˈbɑː.ɡɪn/

sự mặc cả, sự thoả thuận mua bán

worth

/wɜːθ/

giá, đáng giá

I paid only £3000 for this used car, but it is worth a lot more

Chọn tất cả