Atomic

CEFR - Level B2

MOVEMENT AND SPEED

học từ vựng

0%

Từ cần học

movement

/ˈmuːv.mənt/

sự chuyển động

lie still without [making] any movement

movable

/ˈmuː.və.bəl/

có thể di động

toy soldiers with movable arms and legs

dash

/dæʃ/

lao tới, xông tới, chạy vội

a dash at (against) the enemy

stretch

/stretʃ/

duỗi ra, căng ra

stretch a rope across a path

hike

/haɪk/

đi bộ du ngoạn

a ten-mile hike

rush

/rʌʃ/

lao vào, xông tới, làm hối hả

rush at the enemy

race

/reɪs/

phóng, chạy như đua

a horse-race

stride

/straɪd/

sải chân, bước chân dài

she strode purposefully up to the door and knocked loudly

stroll

/strəʊl/

chuyến đi dạo mát, chuyến đi tản bộ

go for (have) a stroll

march

/mɑːtʃ/

bước đều, diễu hành, hành quân

quick march!

hurry

/ˈhʌr.i/

vội vã, vội vàng, nhanh chóng

in his hurry to leave, he forgot his passport

Chọn tất cả