Atomic

600 từ vựng toeic

Movies : Phim

học từ vựng

0%

Từ cần học

attainment

/əˈteɪn.mənt/

đạt được, giành được

an end easy of attainment

combine

/kəmˈbaɪn/

kết hợp, phối hợp

success was achieved by the combined efforts of the whole team

continue

/kənˈtɪn.juː/

tiếp tục, tiếp diễn, làm tiếp, duy trì

how far does the road continue?

description

/dɪˈskrɪp.ʃən/

‹sự› diễn tả, mô tả; diện mạo, hình dạng

the scenery was beautiful beyond description

disperse

/dɪˈspɜːs/

giải tán, phân tán

the crowd dispersed in all directions

entertainment

/en.təˈteɪn.mənt/

‹sự› giải trí, tiêu khiển

the entertainment of a group of foreign visitors

influence

/ˈɪn.flu.əns/

ảnh hưởng đến, tác động đến; khiến cho

the influence of the climate on agricultural production

range

/reɪndʒ/

vùng, phạm vi, lĩnh vực

a mountain range

release

/rɪˈliːs/

công bố, phát hành

release a prisoner

representation

/ˌrep.rɪ.zenˈteɪ.ʃən/

đại diện, thay mặt; tiêu biểu,tượng trưng; diễn tả, đóng vai

this painting is a representation of a storm at sea

separately

/ˈsep.ər.ət.li/

tách rời, riêng rẽ

they are now living separately

successive

/səkˈses.ɪv/

kế tiếp, liên tiếp, liên tục; lần lượt

successive government

Chọn tất cả