Atomic

TOEIC (NEW)

MUSEUMS

học từ vựng

0%

Từ cần học

acquire

/əˈkwaɪər/

mua được, giành được

acquired characteristics

collection

/kəˈlek.ʃən/

bộ sưu tập

there are two collections a day from this letter-box

criticism

/ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/

sự phê bình

express

/ɪkˈspres/

thể hiện, diễn tả

an express train

fashion

/ˈfæʃ.ən/

thời trang

he walks in a peculiar fashion

leisure

/ˈleʒ.ər/

thời gian nhàn rỗi

we have been working all week without a moment's leisure

schedule

/ˈʃedʒ.uːl/

lên lịch trình

a factory production schedule

significant

/sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/

quan trọng

a significant smile

specialize

/ˈspeʃ.əl.aɪz/

chuyên về

he specialized in oriental history

spectrum

/ˈspek.trəm/

nhiều loại

solar spectrum

painting

/ˈpeɪn.tɪŋ/

bức tranh

masterpiece

/ˈmɑː.stə.piːs/

kiệt tác

daily

/ˈdeɪ.li/

hằng ngày

daily newspaper

ancient

/ˈeɪn.ʃənt/

cổ xưa, cổ đại

ancient civilizations

respond

/rɪˈspɒnd/

trả lời, hồi đáp

she asked where he'd been, but he didn't respond

museum

/mjuːˈziː.əm/

bảo tàng

arts

/ɑ:t/

nghệ thuật

the art of the Renaissance

sculpture

/ˈskʌlp.tʃər/

tác phẩm điêu khắc

gallery

/ˈɡæl.ər.i/

phòng trưng bày

a picture gallery

admire

/ədˈmaɪər/

hâm mộ, ngưỡng mộ

I admire him for his success in business

Chọn tất cả