Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
When I wrote a book that caused controversy, I saw how big a dragon was this paralysis by niceness.
Khi tôi viết một cuốn sách gây ra tranh cãi, tôi thấy loài ác quỷ lớn ẩn trong sự tê liệt tạo ra bởi sự tử tế.
Many positive changes followed the debate.
Nhiều thay đổi tích cực đã diễn ra sau cuộc tranh luận.
She'd been diagnosed with breast cancer.
Bà đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
My silences had not protected me.
Sự câm lặng của tôi đã chẳng bảo vệ tôi.
We have been socialized to respect fear more than our own need for language."
Chúng ta đã hoà nhập xã hội để rồi kiêng nể nỗi sợ hơn cả nhu cầu về ngôn ngữ của chính chúng ta."
Our speaking out will irritate some people, get us called bitchy or hypersensitive and disrupt some dinner parties.
Việc chúng ta lên tiếng sẽ làm một số người bực dọc, làm chúng ta bị nhục mạ là lẳng lơn hoặc quá nhạy cảm và làm gián đoạn những bữa tiệc tối.
And then our speaking out will permit other women to speak, until laws are changed and lives are saved and the world is altered forever.
Và rồi việc ta lên tiếng sẽ cho phép những phụ nữ khác được nói, cho tới khi luật pháp được thay đôi, những cuộc đời được cứu rỗi và thế giới được xê dịch vĩnh viễn.
Once you start to speak, people will yell at you.
Một khi các bạn đã bắt đầu lên tiếng, người a sẽ la bạn.
Anh they will interrupt you, put you down and suggest it's personal.
Họ sẽ cắt ngang bạn, hạ thấp bạn và nói rằng chuyện đó chỉ mang tính cá nhân.
And the speaking will get easier and easier.
Việc lên tiếng sẽ trở nên ngày càng dễ dàng hơn.
Học câu