Atomic

Từ vựng căn bản

NATURE

học từ vựng

0%

Từ cần học

forest

/ˈfɒr.ɪst/

rừng

a pine forest

hill

/hɪl/

đồi

the house is on the side of a hill

mountain

/ˈmaʊn.tɪn/

núi

river

/ˈrɪv.ər/

sông

the River Thames

lake

/leɪk/

hồ

Lake Victoria

sea

/siː/

biển

most of the earth's surface is covered by [the] sea

waterfall

/ˈwɔː.tə.fɔːl/

thác

cloud

/klaʊd/

mây

moon

/muːn/

mặt trăng

explore the surface of the moon

spring

/sprɪŋ/

mùa xuân

take a spring

autumn

/ˈɔː.təm/

mùa thu

sky

/skaɪ/

bầu trời

a clear blue sky

flower

/flaʊər/

hoa

grass

/ɡrɑːs/

cây cỏ, cỏ

a meadow covered with grass

leaf

/liːf/

cabbage leaves

stream

/striːm/

dòng suối

small stream running through the woods

ocean

/ˈəʊ.ʃən/

đại dương

the Atlantic Ocean

volcano

/vɒlˈkeɪ.nəʊ/

núi lửa

an active volcano

Chọn tất cả