Atomic

CEFR - Level B1

NEWS AND CURRENT AFFAIRS

học từ vựng

0%

Từ cần học

deadline

/ˈded.laɪn/

hạn chót, hạn cuối

I have a March deadline for the novel

columnist

/ˈkɒl.əm.nɪst/

người phụ trách chuyên mục

a political columnist

circulation

/ˌsɜː.kjəˈleɪ.ʃən/

tổng số phát hành

have [a] good circulation

column

/ˈkɒl.əm/

mục (tờ báo)

the columns of a building

publicity

/pʌbˈlɪs.ə.ti/

sự công khai

avoid publicity

source

/sɔːs/

nguồn (tài liệu)

where is the source of the Red River?

edit

/ˈed.ɪt/

biên tập

edit a Shakespeare play for use in schools

editorial

/ˌed.ɪˈtɔː.ri.əl/

bài xã luận

the editorial office

exclusive

/ɪkˈskluː.sɪv/

bài báo độc quyền, tin độc quyền

he belongs to an exclusive club

feature

/ˈfiː.tʃər/

(báo chí, truyền thông) chuyên mục, chuyên đề

his eyes are his most striking features

Chọn tất cả