Mục lục:

Cách sử dụng

Khác với thì tương lai đơn (simple future), cả be going to và thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) đều được sử dụng để diễn tả ý định hoặc kế hoạch trong tương lai đã được quyết định từ trước nhưng về hàm ý thì chúng có đôi chút khác biệt. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây:

a. We’ll watch a movie at a nearby cinema tonight.

Tối nay chúng tôi sẽ đi xem phim ở một rạp gần nhà. -->ý định đi xem phim ở một rạp gần nhà vào buổi tối được người nói quyết định ngay tại thời điểm đang nói.

b. We are going to watch a movie at a nearby cinema tonight.

Tối nay chúng tôi sẽ đi xem phim ở một rạp gần nhà -->ý định đi xem phim được quyết định từ trước đó nhưng mức độ chắc chắn của việc đi xem phim là không cao

c. We are watching a movie at a nearby cinema tonight.

Tối nay chúng tôi sẽ đi xem phim ở một rạp gần nhà -->mức độ chắc chắn của việc đi xem phim ở ví dụ (c) cao hơn ở ví dụ (b)

Present continuous thường được dùng để mô tả các kế hoạch hay buổi hẹn đã được sắp xếp, lên lịch từ trước.

I’m seeing the dentist on Tuesday.

Tôi sẽ gặp nha sĩ vào thứ ba.

I’m meeting at 12.00 with the bank manager.

Tôi có hẹn với giám đốc ngân hàng lúc 12 giờ.

Một lưu ý nữa là khi diễn tả tương lai, present continuous thường được sử dụng với những động từ chỉ sự chuyển động, đặc biệt là go và come, thay cho be going to.

My parents are coming here in two hours.

Ba mẹ tôi sẽ đến đây trong 2 giờ nữa.

Margaret is going to Dave’s party on Wednesday.

Margaret sẽ đến dự tiệc của Dave vào ngày thứ tư.

15