Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

hostess

/ˈhəʊ.stes/

nữ tiếp viên

passenger

/ˈpæs.ən.dʒər/

hành khách (đi tàu xe...)

the driver of the car was killed in the crash but both passengers escaped unhurt

blackness

/ˈblæk.nəs/

tối đen

unusual

/ʌnˈjuː.ʒu.əl/

bất thường

it's unusual for him to refuse a drink

unconscious

/ʌnˈkɒn.ʃəs/

bất tỉnh, không có ý thức

knock somebody unconscious

tray

/treɪ/

khay, mâm

a tea-tray

Chọn tất cả