17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

god

thần

Xóa

million

triệu

Xóa

penny

tiền xu