Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good evening. This is London Radio. Welcome to "Man in the Street".
Xin chào. Đây là Đài phát thanh London. Chào mừng đến với mục "Trên đường".
Our programme tonight is about North Sea oil.
Chương trình của chúng tôi tối nay sẽ nói về dầu biển Bắc.
Oil was first discovered beneath the North Sea in the late 1960s.
Dầu được phát hiện lần đầu bên dưới biển Bắc vào cuối những năm 1960.
Since then more and more oil has been found off the coasts of the Britain, and is being brought ashore.
Kể từ đó, có thể nhiều dầu hơn được tìm thấy dọc những bờ biển nước Anh, và đang được đưa vào bờ.
We aren't going to become very rich, but we must decide how to spend the oil revenues.
Chúng ta sẽ không trở nên thật giàu có, nhưng chúng ta phải quyết định xem sẽ sử dụng lợi tức từ dầu như thế nào.
Our interviewer went into the streets to ask people their opinion.
Phóng viên của chúng tôi đã xuống phố để hỏi ý kiến mọi người.
He asked: "If you were the Prime Minister, what would you do with the money?"
Anh đã hỏi: "Nếu bạn là Thủ tướng, bạn sẽ làm gì với số tiền đó?"
"Well, of course I'm not the Prime Minister, but if I were, I'd spend the money on more hospitals and schools.
"Ồ, dĩ nhiên tôi chẳng phải Thủ tướng. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chi cho bệnh viện và trường học.
We need more doctors, nurses, and teachers. Classes are too big.
Chúng ta cần thêm nhiều bác sĩ, y tá và giáo viên. Quy mô lớp học đang lớn.
If classes were smaller, children would learn more.
Nếu lớp học nhỏ hơn, bọn trẻ sẽ học nhiều hơn.
And there aren't enough nurses either, because salaries are too low.
Và cũng chẳng có đủ y tá gì cả vì lương thấp quá.
If the salaries were higher, more people would become nurses.
Nếu lương cao hơn thì nhiều người sẽ trở thành y tá hơn rồi.
Money which is spent now on education and health is an investment for the future."
Tiền chi cho giáo dục và sức khoẻ bây giờ chính là một khoản đầu tư cho tương lai."
"I think the answer is quite simple.
"Tôi nghĩ câu trả lời khá đơn giản.
Taxes are much too high in this country, aren't they?
Ở đất nước này chẳng phải thuế cao quá hay sao?
I would reduce them. If we reduced taxes, people would have more money.
Tôi sẽ giảm chúng. Nếu ta giảm thuế, mọi người sẽ có nhiều tiền hơn.
If they had more money, they'd spend more.
Nếu họ có thêm tiền, họ sẽ tiêu nhiều hơn.
Industry would have to produce more, so it would need more workers.
Công nghiệp phải sản xuất nhiều hơn, do đó sẽ cần thêm nhân công.
There would be more jobs, and we would all be richer."
Sẽ có thêm nhiều việc làm, và chúng ta đều sẽ khá giả hơn."
"I'm very worried about inflation. I'd try control prices.
"Tôi rất lo lắng về lạm phát. Tôi sẽ kiểm soát giá cả.
If I were the Prime Minister, I'd reduce the price of gas, coal, and electricity.
Nếu tôi là Thủ tướng, tôi sẽ giảm giá ga, than và điện.
If we did that, everybody would benefit, wouldn't they?
Nếu chúng ta làm thế, mọi người được lợi phải không?
Food is much too expensive.
Giá thực phẩm bây giờ đắt quá.
I'd encourage the farmers to produce more food, more cheaply.
Tôi sẽ khuyến khích nông dân sản xuất thêm nhiều thực phẩm, giá rẻ.
However there are some things that I certainly wouldn't do.
Tuy nhiên có vài thứ tôi chắc chắn sẽ không làm.
I certainly wouldn't build more roads, and wouldn't spend money on guns, and tanks, and warplanes."
Tôi chắc chắn sẽ không mở thêm đường lớn, giành tiền cho súng, xe tăng và máy bay chiến đấu đâu."
"There's too much crime and violence nowadays.
"Giờ có nhiều tội phạm với bạo lực quá.
There aren't enough policemen on the streets.
Lượng cảnh sát trên đường không đủ.
I'd increase the size of the police force, and I'd increase their salaries.
Tôi sẽ mở rộng lực lượng cảnh sát, tăng cả lương của họ nữa
If we had more policemen, we'd all feel safer.
Nếu có nhiều cảnh sát hơn, ta sẽ thấy an toàn hơn.
I'd also increase old age pensions.
Tôi cũng sẽ tăng cả lương hưu.
I've worked hard all my life, and I should have a reasonable standard of living."
Tôi đã làm việc vất vả cả đời và tôi cần có một mức sống hợp lí chứ."
Học câu