Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 14

học từ vựng

0%

Từ cần học

drama

/ˈdrɑː.mə/

phim truyền hình

election

/iˈlek.ʃən/

sự bầu cử

engine

/ˈen.dʒɪn/

động cơ

a steam engine

guidance

/ˈɡaɪ.dəns/

sự hướng dẫn

be under somebody guidance

hotel

/həʊˈtel/

khách sạn

owner

/ˈəʊ.nər/

người chủ, chủ nhân

the owner of a black Mercedes

protection

/prəˈtek.ʃən/

sự bảo vệ, sự che chở

he wore a thick overcoat as a protection against the cold

suggestion

/səˈdʒes.tʃən/

lời đề nghị

on (at) your suggestion, I bought the more expensive model

tension

/ˈten.ʃən/

tình hình căng thẳng, sự căng thẳng

adjust the tension of a violin string

variation

/ˌveə.riˈeɪ.ʃən/

sự thay đổi, sự biến đổi

a variation in colour

atmosphere

/ˈæt.mə.sfɪər/

bầu cảm xúc, bầu không khí

bath

/bɑːθ/

bồn tắm

he takes a cold bath every morning

bread

/bred/

bánh mì

a loaf of bread

candidate

/ˈkæn.dɪ.dət/

người xin việc; ứng cử viên

climate

/ˈklaɪ.mət/

khí hậu

comparison

/kəmˈpær.ɪ.sən/

sự so sánh

bring into comparison

football

/ˈfʊt.bɔːl/

bóng đá

priority

/praɪˈɒr.ə.ti/

sự ưu tiên

Japan's priority [over other countries] in the field of microelectronics

anxiety

/æŋˈzaɪ.ə.ti/

sự lo lắng, sự lo âu

he caused his parents great anxiety by cycling long distances alone

Chọn tất cả