Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 17

học từ vựng

0%

Từ cần học

hair

/heər/

Tóc

have long, black hair

cabinet

/ˈkæb.ɪ.nət/

tủ (có nhiều ngăn)

a china cabinet

mud

/mʌd/

bùn, đất ướt nhão

my shoes are covered (plastered) in (with) mud

orange

/ˈɒr.ɪndʒ/

quả cam

coffee

/ˈkɒf.i/

cà phê

a cup of coffee

clothes

/kləʊðz/

quần áo

put on (take off) one's clothes

measurement

/ˈmeʒ.ə.mənt/

sự đo lường; phép đo

the system of measurement

lab

/læb/

phòng thí nghiệm

I'll meet you outside the science lab

childhood

/ˈtʃaɪld.hʊd/

tuổi thơ ấu, thời thơ ấu

poetry

/ˈpəʊ.ɪ.tri/

thơ ca

lyric poetry

police

/pəˈliːs/

cảnh sát

possibility

/ˌpɒs.əˈbɪl.ə.ti/

khả năng, sự có thể (xảy ra chuyện gì đó)

within (beyond) the bounds of possibility

initiative

/ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/

sáng kiến

it is hoped that the government's initiative will bring the strike to an end

mode

/məʊd/

mẫu, cách thức, phương thức

a mode of life

hearing

/ˈhɪə.rɪŋ/

phiên tòa

be hard (quick) of hearing

judgment

/ˈdʒʌdʒ.mənt/

quyết định của toà; phán quyết, án

to pass (give, render) judgment on someone

procedure

/prəˈsiː.dʒər/

thủ tục

usual procedure

drawing

/ˈdrɔː.ɪŋ/

bản vẽ, bức vẽ

church

/tʃɜːtʃ/

nhà thờ

Chọn tất cả