Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 18

học từ vựng

0%

Từ cần học

volume

/ˈvɒl.juːm/

âm lượng

an encyclopedia in 20 volumes

restaurant

/ˈres.trɒnt/

nhà hàng

baseball

/ˈbeɪs.bɔːl/

bóng chày

wife

/waɪf/

vợ

she was a good wife and mother

song

/sɒŋ/

bài hát, bản nhạc

a beautiful love song

airport

/ˈeə.pɔːt/

sân bay, phi trường

signature

/ˈsɪɡ.nə.tʃər/

chữ ký

a document with two signatures

tooth

/tuːθ/

răng

she still has all her own teeth

relation

/rɪˈleɪ.ʃən/

mối quan hệ

the relation between rainfall and crop production

town

/taʊn/

thị trấn

the historic town of Cambridge

appointment

/əˈpɔɪnt.mənt/

công việc, bộ phận chịu trách nhiệm

I'm looking for a permanent appointment

assumption

/əˈsʌmp.ʃən/

sự giả định

we are working on the assumption that the rate of inflation will not increase next year

vehicle

/ˈvɪə.kəl/

xe cộ

motor vehicles

ratio

/ˈreɪ.ʃi.əʊ/

tỷ số, tỷ lệ

in the radio of 5 to 10

sector

/ˈsek.tər/

lĩnh vực, ngành

arrival

/əˈraɪ.vəl/

Sự đến nơi

we apologize for the late arrival of the aircraft

accident

/ˈæk.sɪ.dənt/

tai nạn

be killed in a car accident

queen

/kwiːn/

nữ hoàng

the Queen of England

satisfaction

/ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/

sự hài lòng, sự thõa mãn

get satisfaction from one's work

significance

/sɪɡˈnɪf.ɪ.kəns/

sự nổi bật, tầm quan trọng, tiêu biểu

understand the significance of a remark

Chọn tất cả