Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 19

học từ vựng

0%

Từ cần học

chapter

/ˈtʃæp.tər/

chương (sách)

I've just finished chapter

committee

/kəˈmɪt.i/

ủy ban

the transport committee

conversation

/ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/

cuộc trò chuyện, cuộc đối thoại

database

/ˈdeɪ.tə.beɪs/

cơ sở dữ liệu

explanation

/ˌek.spləˈneɪ.ʃən/

sự giải thích, lời giải thích

had he anything to say in explanation of his behaviour?

farmer

/ˈfɑː.mər/

nông dân

gate

/ɡeɪt/

cổng

a wooden gate

girl

/ɡɜːl/

cô gái

there are more girls than boys in this school

hall

/hɔːl/

đại sảnh

leave your coat in the hall

historian

/hɪˈstɔː.ri.ən/

nhà viết sử, sử gia

hospital

/ˈhɒs.pɪ.təl/

bệnh viện

be taken to (released from) hospital

injury

/ˈɪn.dʒər.i/

vết thương, sự chấn thương

excessive dosage of this drug can result in injury to the liver

instruction

/ɪnˈstrʌk.ʃən/

hướng dẫn

in this course, students receive instruction on basic engineering

manufacturer

/ˌmæn.jəˈfæk.tʃər.ər/

nhà sản xuất

a car manufacturer

meal

/mɪəl/

bữa ăn

breakfast, the first meal of the day

perception

/pəˈsep.ʃən/

sự nhận thức

powers of perception

pie

/paɪ/

bánh nướng, bánh hấp, bánh pa-te

enthusiasm

/ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/

sự hăng hái, sự nhiệt tình

maintenance

/ˈmeɪn.tən.əns/

sự bảo trì

maintenance of good relations between countries

error

/ˈer.ər/

lỗi

printer's errors

Chọn tất cả