Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

theory

/ˈθɪə.ri/

thuyết, học thuyết

Darwin's theory of evolution

understanding

/ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/

sự hiểu biết; sự am hiểu

have a good understanding of economics

law

/lɔː/

luật pháp

the law of supply and demand

bird

/bɜːd/

chim, loài chim

software

/ˈsɒft.weər/

phần mềm

control

/kənˈtrəʊl/

sự kiểm soát

control of traffic; traffic control

knowledge

/ˈnɒl.ɪdʒ/

kiến thức

have no knowledge of

power

/paʊər/

quyền lực

I will do everything on my power to help you

ability

/əˈbɪl.ə.ti/

khả năng (có thể làm gì đó)

he has the ability to do the work

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/

môn Kinh tế học

love

/lʌv/

tình yêu

a mother's love for her children

television

/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

vô tuyến truyền hình, tivi

science

/ˈsaɪ.əns/

khoa học

a man of science

nature

/ˈneɪ.tʃər/

tự nhiên, thiên nhiên

the struggle with Nature

fact

/fækt/

sự thật

I don't want to argue about theories, just about facts

food

/fuːd/

thực phẩm, thức ăn

we cannot survive for long without food and drink

literature

/ˈlɪt.rə.tʃər/

văn chương, văn học

18th century English literature

library

/ˈlaɪ.brər.i/

thư viện

Chọn tất cả