Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 20

học từ vựng

0%

Từ cần học

poem

/ˈpəʊ.ɪm/

bài thơ

compose poems

presence

/ˈprez.əns/

sự hiện diện, sự có mặt

your presence is requested at the meeting

proposal

/prəˈpəʊ.zəl/

lời cầu hôn

the proposal of new terms for a peace treaty

reception

/rɪˈsep.ʃən/

khu lễ tân, khu tiếp tân

prepare rooms for the reception of guests

replacement

/rɪˈpleɪs.mənt/

sự thay thế

the replacement of worn parts

revolution

/ˌrev.əˈluː.ʃən/

cuộc cách mạng (sự thay đổi về phương pháp, hoàn cảnh...)

he has lived through two revolutions

river

/ˈrɪv.ər/

sông

the River Thames

son

/sʌn/

con trai

I have a son and two daughters

speech

/spiːtʃ/

bài diễn văn

man is the only animal that has the faculty of speech

tea

/tiː/

trà

a pound of tea

village

/ˈvɪl.ɪdʒ/

làng quê

the village school

warning

/ˈwɔː.nɪŋ/

lời cảnh báo

give warning of danger to someone

winner

/ˈwɪn.ər/

người chiến thắng

worker

/ˈwɜː.kər/

công nhân

factory workers

breath

/breθ/

hơi thở

there wasn't a breath of wind

buyer

/ˈbaɪ.ər/

người mua

have you found a buyer for your house?

chest

/tʃest/

ngực

a tool chest

chocolate

/ˈtʃɒk.lət/

sô cô la

a chocolate biscuit

writer

/ˈraɪ.tər/

nhà văn, tác giả, biên kịch

the writer of this letter

assistance

/əˈsɪs.təns/

sự giúp đỡ, sự hỗ trợ

render (give) assistance to somebody

Chọn tất cả