Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 24

học từ vựng

0%

Từ cần học

indication

/ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən/

sự biểu thị, sự biểu lộ; dấu hiệu

intention

/ɪnˈten.ʃən/

ý định, mục đích

I came with the intention of staying, but now I've decided to leave

lady

/ˈleɪ.di/

(lịch sự) quý cô, phụ nữ

she was a lady by birth

midnight

/ˈmɪd.naɪt/

nửa đêm

negotiation

/nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/

sự thương lượng, sự đàm phán

be in negotiation with somebody

obligation

/,ɒbli'gei∫n/

nghĩa vụ, bổn phận

the obligations imposed by parenthood

passenger

/ˈpæs.ən.dʒər/

hành khách

the driver of the car was killed in the crash but both passengers escaped unhurt

pizza

/ˈpiːt.sə/

món pít-za

platform

/ˈplæt.fɔːm/

thềm ga, sân ga (xe lửa)

the concert platform

poet

/ˈpəʊ.ɪt/

nhà thơ

recognition

/ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/

sự nhận diện, sự nhận dạng

the recognition of a new government

reputation

/ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/

danh tiếng

have a reputation for laziness (for being lazy)

shirt

/ʃɜːt/

áo sơ mi

sir

/sɜːr/

thưa ông, thưa ngài

Yes, Sir

speaker

/ˈspiː.kər/

loa

may I introduce our speaker for this evening

surgery

/ˈsɜː.dʒər.i/

sự giải phẫu, sự phẫu thuật

plastic surgery

tale

/teɪl/

câu chuyện, chuyện cổ tích

tales of adventure

stranger

/ˈstreɪn.dʒər/

người lạ

I'd met Ban before, but his friend was a total (complete) stranger to me

sympathy

/ˈsɪm.pə.θi/

sự cảm thông, sự đồng cảm

feel great sympathy with somebody

pollution

/pəˈluː.ʃən/

sự ô nhiễm

air pollution

Chọn tất cả