Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 26

học từ vựng

0%

Từ cần học

back

/bæk/

Lưng

she was carrying the baby on her back

book

/bʊk/

sách

old book

field

/fiːld/

cánh đồng

a fine field of wheat

fish

/fɪʃ/

con cá

they caught several fish

body

/ˈbɒd.i/

người, cơ thể

interest

/ˈɪn.trəst/

sự quan tâm

show [an] interest in something

hand

/hænd/

bàn tay

lead somebody by the hand

home

/həʊm/

nhà

the nurse visits patients in their home

value

/ˈvæl.juː/

giá trị

a decline in the value of the dollar

economy

/iˈkɒn.ə.mi/

nền kinh tế

practise economy

process

/ˈprəʊ.ses/

quá trình; quy trình

the processes of digestion

end

/end/

phần kết, lúc kết, lúc cuối

the end of a stick

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

heat

/hiːt/

hơi nóng, sức nóng

feel the heat of the sun's rays

job

/dʒɒb/

công việc, việc làm thuê

point

/pɔɪnt/

điểm, vấn đề, mặt

the point of a pin

type

/taɪp/

kiểu, loại

which type of tea do you prefer?

part

/pɑːt/

phần

the film is good in parts

market

/ˈmɑː.kɪt/

chợ

she went to [the] market to sell what she has made

guide

/ɡaɪd/

hướng dẫn viên

I know the place well, so let me be your guide

Chọn tất cả