Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 29

học từ vựng

0%

Từ cần học

sound

/saʊnd/

âm thanh, tiếng

have sound teeth

focus

/ˈfəʊ.kəs/

trọng điểm, trọng tâm

kind

/kaɪnd/

loại, hạng, thứ (chung chung)

a kind man

soil

/sɔɪl/

đất, đất trồng

alluvial soil

board

/bɔːd/

bảng

oil

/ɔɪl/

dầu ăn

coconut oil

picture

/ˈpɪk.tʃər/

bức tranh

his picture of cows won a prize

access

/ˈæk.ses/

quyền truy cập, quyền sử dụng

the only access to the farmhouse is across the fields

garden

/ˈɡɑː.dən/

vườn 

range

/reɪndʒ/

loại, hình thức

a mountain range

rate

/reɪt/

tỷ lệ

the annual birth rate

reason

/ˈriː.zən/

lý do

there is reason to believe that

future

/ˈfjuː.tʃər/

tương lai

in the distant future

site

/saɪt/

điạ điểm

a site for a new school

demand

/dɪˈmɑːnd/

sự yêu cầu, nhu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

image

/ˈɪm.ɪdʒ/

hình tượng, hình ảnh

image seen in a mirror

case

/keɪs/

trường hợp

I cannot make an exception in your case

cause

/kɔːz/

nguyên nhân, nguyên do

police are investigating the causes of the explosion

exercise

/ˈek.sə.saɪz/

bài tập thể dục

the doctor advised him to take more exercise

matter

/ˈmæt.ər/

vấn đề, chuyện, điều

the root of the matter

Chọn tất cả