Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 30

học từ vựng

0%

Từ cần học

coast

/kəʊst/

bờ biển

action

/ˈæk.ʃən/

hành động, hành vi

the time has come for action

age

/eɪdʒ/

tuổi

what age is he?

bad

/bæd/

vận rủi, vận xấu; cái xấu

bad weather

boat

/bəʊt/

thuyền

a rowing boat

record

/rɪˈkɔːd/

bản ghi chép; hồ sơ

a record of road accidents

result

/rɪˈzʌlt/

điểm số, kết quả

the results will be announced at midnight

section

/ˈsek.ʃən/

khu vực, bộ phận (của một tổ chức)

this section of the road is closed

building

/ˈbɪl.dɪŋ/

tòa nhà

building materials

mouse

/maʊs/

con chuột (vi tính)

a house mouse

cash

/kæʃ/

tiền mặt

pay [in] cash

class

/klɑːs/

lớp học

the peasant class

period

/'piəriəd/

thời kỳ, giai đoạn

a period of peace

store

/stɔːr/

cửa hàng, cửa hiệu

lay in stores of coal for the winter

tax

/tæks/

thuế

income tax

side

/saɪd/

lề, bên, bờ

a cube has six sides

subject

/ˈsʌb.dʒekt/

chủ ngữ

an interesting subject of conversation

space

/speɪs/

không gian, khoảng trống

the space between words

nothing

/ˈnʌθ.ɪŋ/

không có gì

nothing gives me more pleasure than listening to Mozart

Chọn tất cả