Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 32

học từ vựng

0%

Từ cần học

act

/ækt/

việc làm; hành vi; hành động

act of violence

birth

/bɜːθ/

sự sinh đẻ, sự ra đời

he has been blind from birth

car

/kɑːr/

xe ô tô, xe hơi

buy a new car

dog

/dɒɡ/

con chó

object

/ˈɒb.dʒɪkt/

đồ vật, vật thể

glass, wooden and plastic objects

scale

/skeɪl/

cái cân

scrape the scales from a carp

note

/nəʊt/

lời ghi chú, lời chú giải

he stat taking notes of everything that was said

profit

/ˈprɒf.ɪt/

lợi nhuận

they're only interested in a quick profit

rent

/rent/

tiền thuê nhà

rent in kind

speed

/spiːd/

tốc độ (làm gì đó)

at a speed of fifty kilometres per hour

style

/staɪl/

phong cách

she's a very popular writer but I just don't like her style

bank

/bæŋk/

ngân hàng

can you jump over to the opposite bank?

craft

/krɑːft/

nghề thủ công, nghề làm bằng tay

the potter's craft

half

/hɑːf/

phân nửa, một nửa

I broke the chocolate into halves, here's your half

outside

/ˌaʊtˈsaɪd/

mặt ngoài, bên ngoài

open the door form the outside

standard

/ˈstæn.dəd/

tiêu chuẩn

standard of height required for recruits to the police force

bus

/bʌs/

xe buýt

shall we walk or go by bus?

war

/wɔːr/

chiến tranh

nuclear war

Chọn tất cả