Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 35

học từ vựng

0%

Từ cần học

link

/lɪŋk/

mối liên hệ

condition

/kənˈdɪʃ.ən/

điều kiện, tình trạng

the condition of slavery

pot

/pɒt/

nồi, xoong

pots and pans

table

/ˈteɪ.bəl/

cái bàn

morning

/ˈmɔː.nɪŋ/

buổi sáng

I'll see him tomorrow morning

north

/nɔːθ/

hướng bắc, phương bắc, phía bắc

cold winds from the north

effect

/ɪˈfekt/

sự ảnh hưởng, tác động

the effect of heat on metal

square

/skweər/

vuông vức, có hình chữ điền

a square room

sign

/saɪn/

biển báo, bảng hiệu

talk by signs

attempt

/əˈtempt/

sự cố gắng

the prisoners attempted an escape (to escape), but failed

date

/deɪt/

ngày tháng năm

date of birth

egg

/eɡ/

trứng

the male sperm fertilizes the female egg

ice

/aɪs/

băng, đá

pipes blocked by ice in winter

contact

/ˈkɒn.tækt/

sự tiếp xúc, sự liên hệ, sự giao tiếp

his hand came into contact with a hot surface

credit

/ˈkred.ɪt/

tín dụng

buy on credit

task

/tɑːsk/

công việc, nhiệm vụ, tác vụ

I set myself the task of chopping up the firewood

network

/ˈnet.wɜːk/

mạng lưới, hệ thống

a network of raiklways

hope

/həʊp/

niềm hi vọng, điều hi vọng.

a ray of hope

career

/kəˈrɪər/

công việc

choose a career

culture

/ˈkʌl.tʃər/

văn hóa

a society without much culture

Chọn tất cả