Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 4

học từ vựng

0%

Từ cần học

variety

/vəˈraɪ.ə.ti/

nhiều thứ, đủ loại

variety of opinion

video

/ˈvɪd.i.əʊ/

vi-đê-ô; sự ghi vi-đê-ô

the bank robbery was recorded on video

week

/wiːk/

tuần

what day of the week is it?

security

/sɪˈkjʊə.rə.ti/

sự an ninh, sự an toàn

have the security of a guaranteed pension

country

/ˈkʌn.tri/

nước, quốc gia

European countries

exam

/ɪɡˈzæm/

cuộc kiểm tra; cuộc thi

movie

/ˈmuː.vi/

phim

go to [see] a movie

organization

/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən/

tổ chức, cơ quan

he is involved in the organization of a new club

equipment

/ɪˈkwɪp.mənt/

thiết bị, dụng cụ

a factory with modern equipment

physics

/ˈfɪz.ɪks/

vật lý

nuclear physics

analysis

/əˈnæl.ə.sɪs/

sự phân tích

policy

/ˈpɒl.ə.si/

chính sách

British foreign policy

series

/ˈsɪə.riːz/

loạt, dãy, chuỗi, đợt

a series of good harvests

thought

/θɔːt/

suy nghĩ, ý nghĩ

he spent several minutes in thought before deciding

basis

/ˈbeɪ.sɪs/

nền tảng, cơ sở

the basis of morality

direction

/daɪˈrek.ʃən/

phương hướng, chiều, phía, ngả

the aircraft was flying in a northerly direction

strategy

/ˈstræt.ə.dʒi/

chiến lược

military strategy

technology

/tekˈnɒl.ə.dʒi/

công nghệ

army

/ˈɑː.mi/

quân đội

boyfriend

/ˈbɔɪ.frend/

bạn trai

she had lots of boyfriend before she got married

Chọn tất cả