Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 5

học từ vựng

0%

Từ cần học

computer

/kəmˈpjuː.tər/

máy vi tính

year

/jɪər/

năm

in the year 1865

way

/weɪ/

cách, cách thức

a way across the fields

map

/mæp/

bản đồ

a map of Vietnam

world

/wɜːld/

thế giới

a strange creature from another world

people

/ˈpiː.pəl/

người (số nhiều)

streets crowed with people

data

/ˈdeɪ.tə/

dữ liệu

the data is (are) being analysed

family

/ˈfæm.əl.i/

gia đình

he's a friend of the family

history

/ˈhɪs.tər.i/

lịch sử, quá khứ

my history teacher

meat

/miːt/

thịt

fresh meat

health

/helθ/

sức khỏe

exercise is good for the health

government

/ˈɡʌv.ən.mənt/

chính phủ

information

/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

thông tin

this book gives all sorts of useful information on how to repair cars

music

/ˈmjuː.zɪk/

âm nhạc

study music

system

/ˈsɪs.təm/

hệ thống

the nervous system

art

/ɑːt/

nghệ thuật

the art of the Renaissance

person

/ˈpɜː.sən/

cá nhân, người

he's just the person we need for the job

method

/ˈmeθ.əd/

phương pháp

modern methods of teaching arithmetic

Chọn tất cả