Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 6

học từ vựng

0%

Từ cần học

user

/ˈjuː.zər/

người dùng, người sử dụng

drug-users

combination

/ˌkɒm.bɪˈneɪ.ʃən/

sự kết hợp; sự phối hợp

the firm is working on a new product in combination with several overseas partners

failure

/ˈfeɪ.ljər/

sự thất bại

the enterprise was doomed to failure

meaning

/ˈmiː.nɪŋ/

nghĩa, ý nghĩa

a word with many distinct meanings

medicine

/ˈmed.ɪ.sən/

thuốc, dược phẩm (dạng lỏng)

a Doctor of Medicine

teacher

/ˈtiː.tʃər/

giáo viên

my English teacher

communication

/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/

sự giao tiếp

the communication of disease

night

/naɪt/

buổi tối, đêm

on Sunday night

chemistry

/ˈkem.ɪ.stri/

ngành hóa học

disk

/dɪsk/

ổ đĩa

energy

/ˈen.ə.dʒi/

nghị lực, sinh lực, năng lượng

she's full of energy

nation

/ˈneɪ.ʃən/

nước, quốc gia; dân tộc

road

/rəʊd/

con đường

high road

role

/rəʊl/

vai trò

to play the leading role

soup

/suːp/

canh, súp

will you have some soup before the meat course?

advertising

/ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/

sự quảng cáo; nghề quảng cáo

he works in advertising

location

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

địa điểm, vị trí

a suitable location for new houses

marriage

/ˈmær.ɪdʒ/

sự kết hôn, hôn nhân

an offer of marriage

philosophy

/fɪˈlɒs.ə.fi/

triết học, triết lý

Marxist-Leninist philosophy

disease

/dɪˈziːz/

căn bệnh, bệnh tật

a serious disease

Chọn tất cả