Atomic

1500 danh từ thông dụng trong tiếng Anh.

NOUNS 8

học từ vựng

0%

Từ cần học

unit

/ˈjuː.nɪt/

(người) nhóm, bộ phận, đơn vị

the family as a unit of society

category

/ˈkæt.ə.ɡri/

hạng, loại

cigarette

/ˌsɪɡ.ərˈet/

thuốc lá, xì gà

context

/ˈkɒn.tekst/

bối cảnh

can you guess the meaning of the word from the context?

introduction

/ˌɪn.trəˈdʌk.ʃən/

sự giới thiệu

a letter of introduction

performance

/pəˈfɔː.məns/

tiết mục biểu diễn, màn trình diễn

faithful in the performance of one's duties

driver

/ˈdraɪ.vər/

tài xế, người lái

a taxi-driver

flight

/flaɪt/

chuyến bay

the bird had been shot down in flight

length

/leŋθ/

bề dài, chiều dài, độ dài

a river 300 miles in length

magazine

/ˌmæɡ.əˈziːn/

tạp chí

newspaper

/ˈnjuːzˌpeɪ.pər/

báo, tờ báo

daily newspaper

relationship

/rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

mối quan hệ tình cảm (giữa hai người)

the close relationship between industry and trade (of industry to trade)

teaching

/ˈtiː.tʃɪŋ/

công việc dạy học, nghề dạy học

dealer

/ˈdiː.lər/

người buôn bán

finding

/ˈfaɪn.dɪŋ/

kết quả

lake

/leɪk/

hồ

Lake Victoria

member

/ˈmem.bər/

thành viên

every member of her family came to the wedding

president

/ˈprez.ɪ.dənt/

chủ tịch, tổng thống

he was made president of the cricket club

opportunity

/ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/

cơ hội, thời cơ

don't miss this opportunity, it never comes again

cell

/sel/

buồng giam

Chọn tất cả