Atomic

600 từ vựng toeic

Office Technology : Công Nghệ Cho Công Sở

học từ vựng

0%

Từ cần học

capacity

/kəˈpæs.ə.ti/

sức chứa, dung tích, khả năng chứa đựng; khả năng, năng lực

a hall with a seating capacity of 2000

durable

/ˈdʒʊə.rə.bəl/

bền, lâu, lâu bền

a durable friendship

initiative

/ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/

bắt đầu, khởi đầu, khởi xướng

it is hoped that the government's initiative will bring the strike to an end

physically

/ˈfɪz.ɪ.kəl.i/

về thân thể/cơ thể/thể chất; theo quy luật tự nhiên, một cách vật lý

physically fit

provider

/prəˈvaɪ.dər/

người cung cấp, nhà cung cấp (supplier)

the eldest son is the family's only provider

recur

/rɪˈkɜːr/

lặp lại, diễn lại, tái diễn, tái phát; lặp đi lặp lại

a recurring error

reduction

/rɪˈdʌk.ʃən/

‹sự› giảm, hạ, thu nhỏ, hạ thấp (lessening, decrease)

the reduction of tax

stock

/stɒk/

kho/hàng dự trữ; vốn, cổ phần

a good stock of shoes

Chọn tất cả