Atomic

TOEIC (NEW)

OFFICE TECHNOLOGY

học từ vựng

0%

Từ cần học

stock

/stɒk/

tích trữ, dự trữ

a good stock of shoes

reduction

/rɪˈdʌk.ʃən/

sự giảm bớt

the reduction of tax

recur

/rɪˈkɜːr/

tái diễn

a recurring error

provider

/prəˈvaɪ.dər/

nhà cung cấp

the eldest son is the family's only provider

physical

/ˈfɪz.ɪ.kəl/

thuộc về vật lý

the physical world

initiative

/ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/

bước đầu, sự khởi đầu

it is hoped that the government's initiative will bring the strike to an end

capacity

/kəˈpæs.ə.ti/

dung lượng, dung tích

a hall with a seating capacity of 2000

scanner

/ˈskæn.ər/

máy quét

equipment

/ɪˈkwɪp.mənt/

sự trang bị

a factory with modern equipment

support

/səˈpɔːt/

sự hỗ trợ

a beam supporting a roof

photocopier

/ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.ər/

máy phô tô

durable

/ˈdʒʊə.rə.bəl/

bền, bền vững

a durable friendship

material

/məˈtɪə.ri.əl/

tài liệu

building materials

Chọn tất cả