Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

report

/rɪˈpɔːt/

báo cảo, phóng sự

report [on] progress made

medal

/ˈmed.əl/

huy chương,

an Olympic gold medal

important

/ɪmˈpɔː.tənt/

quan trọng, trọng đại

an important decision

attempt

/əˈtempt/

sự cố gắng, sự thử

the prisoners attempted an escape (to escape), but failed

accident

/ˈæk.sɪ.dənt/

sự rủi ro, tai nạn, tai biến

be killed in a car accident

yesterday

/ˈjes.tə.deɪ/

hôm qua

yesterday morning

record

/rɪˈkɔːd/

kỷ lục

a record of road accidents

competitor

/kəmˈpet.ɪ.tər/

người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ

gymnast

/ˈdʒɪm.næst/

vận động viên thể dục; chuyên viên thể dục

disappointed

/ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪd/

thất vọng; thất bại, không thành công

be disappointed about (at) somebody's failure

Chọn tất cả