Nói trước

Nga’s having a birthday party tonight and I’m afraid that I can’t go.

Hôm nay Nga tổ chức tiệc sinh nhật và mình sợ rằng mình không thể đi.

Nói sau

Why not?

Tại sao không?

Nói trước

Lots of homework.

Rất nhiều bài tập về nhà.

Nói sau

Why don’t you ask your sister to help. She’s so good at maths.

Tại sao bạn không nhờ chị gái giúp đỡ. Chị ấy giỏi toán mà.

Nói trước

I don't want to.

Mình không muốn.

Nói sau

Oh no. You can still do your homework first and go to the party later.

Ồ không. Bạn có thể làm bài tập về nhà trước và đi dự tiệc sau.

Nói trước

Yes, it’s a better idea. I’ll do as you say.

Đúng, đó là một ý tưởng tốt hơn. Mình sẽ làm như bạn nói.

Nói sau

Great. See you there.

Tuyệt. Hẹn gặp bạn ở đó.

Nói trước

By the way, is Minh coming, too?

Nhân tiện, Minh có đến không?

Nói sau

I saw his name in the list but I don’t know if he’s coming. Why?

Mình thấy tên anh ấy trong danh sách nhưng mình không biết anh ấy có đến không. Tại sao?

Nói trước

I don’t like him. He often tells a lie.

Mình không thích anh ấy. Anh ta thường nói dối.

Nói sau

Yes, I know. He lies to his friends and never says ‘Sorry’ when he’s discovered.

Vâng, mình biết. Anh ta nói dối bạn bè và không bao giờ nói 'Xin lỗi' khi anh ta bị phát hiện.

Nói trước

Does he know that lying leads him nowhere?

Anh ta có biết rằng nói dối dẫn anh ta đến đâu?

Nói sau

And he’s losing friends.

Anh ta mất bạn bè.

Nói trước

Yes. We can’t trust a liar, can we?

Vâng. Chúng ta không thể tin tưởng kẻ nói dối, phải không?

Nói sau

No, we can’t.

Không, chúng ta không thể.