Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Nga’s having a birthday party tonight and I’m afraid that I can’t go.
Hôm nay Nga tổ chức tiệc sinh nhật và mình sợ rằng mình không thể đi.
Why don’t you ask your sister to help. She’s so good at maths.
Tại sao bạn không nhờ chị gái giúp đỡ. Chị ấy giỏi toán mà.
Oh no. You can still do your homework first and go to the party later.
Ồ không. Bạn có thể làm bài tập về nhà trước và đi dự tiệc sau.
I saw his name in the list but I don’t know if he’s coming. Why?
Mình thấy tên anh ấy trong danh sách nhưng mình không biết anh ấy có đến không. Tại sao?
I don’t like him. He often tells a lie.
Mình không thích anh ấy. Anh ta thường nói dối.
Yes, I know. He lies to his friends and never says ‘Sorry’ when he’s discovered.
Vâng, mình biết. Anh ta nói dối bạn bè và không bao giờ nói 'Xin lỗi' khi anh ta bị phát hiện.
Does he know that lying leads him nowhere?
Anh ta có biết rằng nói dối dẫn anh ta đến đâu?
And he’s losing friends.
Anh ta mất bạn bè.
Yes. We can’t trust a liar, can we?
Vâng. Chúng ta không thể tin tưởng kẻ nói dối, phải không?
Học câu