Giả lập hội thoại


Now we have an exciting program for you..

Bây giờ chúng tôi có một chương trình thú vị dành cho bạn ..

So we’ll have five days... Not too much shopping..Do you think we can visit somewhere natural?

Vì vậy, chúng tôi sẽ có năm ngày ... Không mua sắm quá nhiều..Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể ghé thăm một nơi nào đó tự nhiên?

Oh yes, on the first day you will go to Bukit Timah Nature Reserve...

Ồ vâng, vào ngày đầu tiên bạn sẽ đến Khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah ...

The tallest hill in Singapore is there, isn’t it?

Ngọn đồi cao nhất ở Singapore, phải không?

Yes, it is? Did you read that on our website?

Vâng, đúng không? Bạn đã đọc điều đó trên trang web của chúng tôi chưa?

Yes, I did. And will we go to Sentosa? Bin and I saw the video on the internet.

Vâng, tôi đã đọc. Và chúng ta sẽ đến Sentosa chứ? Bin và tôi đã xem video trên internet.

Of course! You must visit Universal Studios. It’s really fun!

Tất nhiên! Bạn phải ghé thăm Universal Studios. Nó thực sự thú vị!

That’s great. We also want to go to Chinatown also. You know, it will be the Tet holiday then...

Thật tuyệt vời. Chúng tôi cũng muốn đến Chinatown. Như bạn biết, đó sẽ là kỳ nghỉ Tết ...

So you will go at Tet? You must book the air tickets early because it’s a busy time of the year. There’ll be many festival, celebrations and you’ll really enjoy yourselves..

Vì vậy, bạn sẽ đi vào dịp Tết? Bạn phải đặt vé máy bay sớm vì đó là thời gian bận rộn trong năm. Sẽ có nhiều lễ hội và bạn sẽ thực sự thích thú ..