Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

ticket

/ˈtɪk.ɪt/

vé, thẻ

do you want a single or a return ticket?

hill

/hɪl/

đồi, gò

the house is on the side of a hill

celebration

/ˌsel.əˈbreɪ.ʃən/

sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm

birthday celebrations

program

/ˈprəʊ.ɡræm/

chương trình

natural

/ˈnætʃ.ər.əl/

[thuộc] tự nhiên, [thuộc] thiên nhiên

natural phenomena

festival

/ˈfes.tɪ.vəl/

lễ hội

Christmas and Easter are Christian festivals

Chọn tất cả