17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

ticket

vé, thẻ

Xóa

hill

đồi, gò

Xóa

celebration

sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm

Xóa

program

chương trình

Xóa

natural

[thuộc] tự nhiên, [thuộc] thiên nhiên

Xóa

festival

lễ hội