Nói trước

After living in France for a few months, I realised that I really should stop trying to be so polite all the time.

Sau khi sống ở Pháp trong một vài tháng, tôi nhận ra rằng tôi thực sự nên ngừng cố gắng để tỏ ra lịch sự mọi lúc.

Nói sau

The French seem to find it annoying if you say things like I'm awfully sorry because they feel you are wasting their time.

Người Pháp dường như thấy khó chịu nếu bạn nói những điều như "Tôi vô cùng xin lỗi" vì họ cảm thấy bạn đang lãng phí thời gian của họ.

Nói trước

It must seem to them that the British spend their whole time apologising!

Dường như với họ người Anh dành toàn bộ thời gian để xin lỗi!

Nói sau

The French don’t really make ‘small talk either.

Người Pháp cũng không thực sự nói 'chuyện phiếm'.

Nói trước

Chatting to strangers such as taxi drivers or shop assistants especially politely, is seen as rather strange.

Trò chuyện với người lạ như tài xế taxi hoặc nhân viên bán hàng đặc biệt lịch sự, được xem là khá kỳ lạ.

Nói sau

And there is another interesting difference.

Và có một sự khác biệt thú vị.

Nói trước

People at dinner parties in France will expect to take part in a serious discussion.

Người dân ở các bữa tiệc tối ở Pháp sẽ mong đợi tham gia vào một cuộc thảo luận nghiêm túc.

Nói sau

The guests are often asked their opinions on ‘big issues’.

Các vị khách thường được hỏi ý kiến của họ về 'vấn đề lớn'.

Nói trước

British people enjoy discussions about house prices and education.

Người dân Anh thích thảo luận về giá nhà và giáo dục.

Nói sau

However, they are sometimes surprised if their guests want to talk about anything serious, such as politics or art.

Tuy nhiên, đôi khi họ ngạc nhiên nếu khách hàng của họ muốn nói về bất cứ điều gì nghiêm trọng, chẳng hạn như chính trị hay nghệ thuật.