Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
After living in France for a few months, I realised that I really should stop trying to be so polite all the time.
Sau khi sống ở Pháp trong một vài tháng, tôi nhận ra rằng tôi thực sự nên ngừng cố gắng để tỏ ra lịch sự mọi lúc.
The French seem to find it annoying if you say things like I'm awfully sorry because they feel you are wasting their time.
Người Pháp dường như thấy khó chịu nếu bạn nói những điều như "Tôi vô cùng xin lỗi" vì họ cảm thấy bạn đang lãng phí thời gian của họ.
The French don’t really make ‘small talk either.
Người Pháp cũng không thực sự nói 'chuyện phiếm'.
Chatting to strangers such as taxi drivers or shop assistants especially politely, is seen as rather strange.
Trò chuyện với người lạ như tài xế taxi hoặc nhân viên bán hàng đặc biệt lịch sự, được xem là khá kỳ lạ.
And there is another interesting difference.
Và có một sự khác biệt thú vị.
People at dinner parties in France will expect to take part in a serious discussion.
Người dân ở các bữa tiệc tối ở Pháp sẽ mong đợi tham gia vào một cuộc thảo luận nghiêm túc.
The guests are often asked their opinions on ‘big issues’.
Các vị khách thường được hỏi ý kiến của họ về 'vấn đề lớn'.
However, they are sometimes surprised if their guests want to talk about anything serious, such as politics or art.
Tuy nhiên, đôi khi họ ngạc nhiên nếu khách hàng của họ muốn nói về bất cứ điều gì nghiêm trọng, chẳng hạn như chính trị hay nghệ thuật.
Học câu