17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

polite

lễ phép, có lễ độ, lịch sự

Xóa

realised

thấy rõ, nhận ra

Xóa

annoying

khó chịu, làm bực mình

Xóa

awfully

rất, rất nhiều, vô cùng

Xóa

strangers

người lạ

Xóa

serious

đứng đắn; nghiêm trang, nghiêm túc

Xóa

politics

chính trị