Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Nick, have you ever taken part in a sports competition?
Nick, bạn từng tham gia một cuộc thi thể thao chưa?
Yes, I have, a skiing competition. But I didn't win any prizes.
Có. Một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng tôi không thắng được giải nào.
Have you ever been to another country?
Bạn từng đến quốc gia khác chưa?
Yes, I am now here in Viet Nam, and I've been to Canada, too.
Có, tôi hiện ở Việt Nam và từng đến Canada.
Have you ever watched a cartoon series?
Bạn từng xem một bộ phim hoạt hình chưa?
Oh, several. But I like The Adventures of Peter Pan best.
Vài bộ. Nhưng tôi thích Cuộc phiêu lưu của Peter Pan nhất.
Học câu