Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Yes, it is. Wow, look! Ms Hoa, those photos on the wall are so beautiful. I can see you among lots of tulips.
Vâng, đúng vậy. Oa, nhìn kìa! Cô Hoa, những bức ảnh trên tường thật đẹp. Em có thể nhìn thấy cô trong số rất nhiều hoa tulip.
Where did you take the photos? At the Tulip Time Festival in Holland? I've been there once.
Cô đã chụp ảnh ở đâu? Tại lễ hội thời gian hoa tulip ở Hà Lan? Em đã từng đến đó một lần.
No, these photos were taken at the Tesselaar Tulip Festival in Melbourne, Australia. You know I went to Melbourne last September to visit my son.
Không, những bức ảnh này được chụp tại Lễ hội hoa tulip Tesselaar ở Melbourne, Australia. Các em biết cô đã đến Melbourne vào tháng 9 năm ngoái để thăm con trai cô.
What did you do there, Ms Hoa?
Cô đã làm gì ở đó, cô Hoa?
There were a lot of interesting activities. Look at these people in traditional Dutch costumes and clogs. I saw them perform Dutch folk dancing. I also enjoyed delicious Dutch food and drinks.
Có rất nhiều hoạt động thú vị. Nhìn vào những người này trong trang phục và guốc truyền thống của Hà Lan. Cô thấy họ biểu diễn điệu nhảy dân gian Hà Lan. Cô cũng rất thích đồ ăn và đồ uống ngon của Hà Lan.
I saw people in traditional clothes and dancing in the Tulip Time Festival, but I didn't try Dutch food and drinks. I liked the parades - the amazing floats were my favourite thing.
Em đã thấy mọi người mặc quần áo truyền thống và nhảy múa trong Lễ hội thời gian hoa tulip, nhưng em đã không thử đồ ăn và đồ uống của Hà Lan. Em thích các cuộc diễu hành - những chiếc phao tuyệt vời là điều em thích nhất.
I didn't watch any parades, but I listened to folk music there....
Cô không xem bất kỳ cuộc diễu hành nào, nhưng cô đã nghe nhạc dân gian ở đó ....
Học câu