Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

wall

/wɔːl/

tường, bức tường

the old town on the hill had a wall right round it

festival

/ˈfes.tɪ.vəl/

lễ hội

Christmas and Easter are Christian festivals

clogs

/klɒg/

chiếc guốc

costumes

/'kɒstju:m/

trang phục, áo quần

people wore historical costumes for the parade

folk

/fəʊk/

dân tộc, dân gian

some old folk[s] have peculiar tastes

parades

/pə'reid/

cuộc diễu hành

a drill parade

Chọn tất cả