Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Is Singapore really as clean as it’s advertised?
Singapore có thực sự sạch sẽ như được quảng cáo không?
How can they do that?
Làm thế nào họ có thể làm điều đó?
They have a very strict policy on keeping the environment clean. Before we started our tour, the tour guide warned us that we could be fined or arrested for spitting or littering.
Họ có một chính sách rất nghiêm ngặt trong việc giữ môi trường sạch sẽ. Trước khi chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan của mình, hướng dẫn viên đã cảnh báo chúng tôi rằng chúng tôi có thể bị phạt hoặc bị bắt vì khạc nhổ hoặc xả rác.
But how would they know?
Nhưng làm sao họ biết được?
There are hundreds of officers in plain clothes. Their job is to blend into the crowd and spot anyone who breaks the law.
Có hàng trăm sĩ quan mặc thường phục. Công việc của họ là hòa nhập vào đám đông và phát hiện ra bất cứ ai vi phạm pháp luật.
Well, for example, if you spat out your chewing gum in the street, you would be fined two hundred dollars.
Vâng, ví dụ, nếu bạn nhổ kẹo cao su của bạn trên đường phố, bạn sẽ bị phạt hai trăm đô la.
Really? But how could you know about it?
Thật sao? Nhưng làm thế nào bạn có thể biết về nó?
Học câu