Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Secondly, to practise English grammar, I do lots of exercises from different grammar books.
Thứ hai, để thực hành ngữ pháp tiếng Anh, tôi làm rất nhiều bài tập từ các sách ngữ pháp khác nhau.
I find Grammar in Use and Active Grammar useful because they explain grammar thoroughly, and provide learners with various types of exercise.
Tôi tìm Ngữ pháp trong Sử dụng và Ngữ pháp Học Hoạt động có ích vì chúng giải thích ngữ pháp một cách kỹ lưỡng và cung cấp cho người học các loại bài tập khác nhau.
Thirdly, I take every opportunity to speak and write English because these are my weak points, ve joined an international project which connects students from all over the world.
Thứ ba, tôi tận dụng mọi cơ hội để nói và viết tiếng Anh vì đây là những điểm yếu của tôi, đã tham gia vào một dự án quốc tế kết nối sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.
I've made friends with four students from the USA, Australia, France, and Egypt.
Tôi đã có bạn bè với bốn sinh viên từ Mỹ, Úc, Pháp, và Ai Cập.
My last tip is to be self-confident.
Mẹo cuối cùng của tôi là trở nên tự tin.
Don't be afraid of making mistakes in the process of learning.
Đừng sợ mắc sai lầm trong quá trình học.
In class, you should take part in the activities actively.
Trong lớp, bạn nên tham gia tích cực vào các hoạt động.
If there are any things you don't understand, ask your teacher and classmates for help.
Nếu có bất cứ điều gì bạn không hiểu, hãy yêu cầu giáo viên và bạn học của bạn giúp đỡ.
These tips have helped me to become a successful English learner.
Những lời khuyên này đã giúp tôi trở thành người học tiếng Anh thành công.
Học câu