Học câu

My tips to learn English well are not complicated.
Mẹo học tiếng Anh giỏi không phức tạp.
Thu âm
Nghe lại
Firstly, I usually read stories and books in English.
Thứ nhất, tôi thường đọc truyện và sách bằng tiếng Anh.
Thu âm
Nghe lại
Reading them helps me widen my vocabulary and understand the context where words are used.
Đọc chúng sẽ giúp tôi mở rộng vốn từ vựng của tôi và hiểu được bối cảnh sử dụng từ ngữ.
Thu âm
Nghe lại
This way I can remember vocabulary longer and know how to use the words correctly.
Bằng cách này tôi có thể nhớ từ vựng dài hơn và biết cách sử dụng các từ chính xác.
Thu âm
Nghe lại
Secondly, to practise English grammar, I do lots of exercises from different grammar books.
Thứ hai, để thực hành ngữ pháp tiếng Anh, tôi làm rất nhiều bài tập từ các sách ngữ pháp khác nhau.
Thu âm
Nghe lại
I find Grammar in Use and Active Grammar useful because they explain grammar thoroughly, and provide learners with various types of exercise.
Tôi tìm Ngữ pháp trong Sử dụng và Ngữ pháp Học Hoạt động có ích vì chúng giải thích ngữ pháp một cách kỹ lưỡng và cung cấp cho người học các loại bài tập khác nhau.
Thu âm
Nghe lại
Thirdly, I take every opportunity to speak and write English because these are my weak points, ve joined an international project which connects students from all over the world.
Thứ ba, tôi tận dụng mọi cơ hội để nói và viết tiếng Anh vì đây là những điểm yếu của tôi, đã tham gia vào một dự án quốc tế kết nối sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.
Thu âm
Nghe lại
I've made friends with four students from the USA, Australia, France, and Egypt.
Tôi đã có bạn bè với bốn sinh viên từ Mỹ, Úc, Pháp, và Ai Cập.
Thu âm
Nghe lại
We write each other emails and chat on Skype.
Chúng tôi viết mỗi email khác và trò chuyện trên Skype.
Thu âm
Nghe lại
That way I can not only improve my English skills but also enrich my knowledge of different cultures.
Bằng cách đó tôi có thể không chỉ nâng cao kỹ năng tiếng Anh của tôi mà còn làm phong phú kiến thức của tôi về các nền văn hoá khác nhau.
Thu âm
Nghe lại
My last tip is to be self-confident.
Mẹo cuối cùng của tôi là trở nên tự tin.
Thu âm
Nghe lại
Don't be afraid of making mistakes in the process of learning.
Đừng sợ mắc sai lầm trong quá trình học.
Thu âm
Nghe lại
In class, you should take part in the activities actively.
Trong lớp, bạn nên tham gia tích cực vào các hoạt động.
Thu âm
Nghe lại
If there are any things you don't understand, ask your teacher and classmates for help.
Nếu có bất cứ điều gì bạn không hiểu, hãy yêu cầu giáo viên và bạn học của bạn giúp đỡ.
Thu âm
Nghe lại
These tips have helped me to become a successful English learner.
Những lời khuyên này đã giúp tôi trở thành người học tiếng Anh thành công.
Thu âm
Nghe lại