Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

widen

/ˈwaɪ.dən/

mở rộng, mở mang

the road is being widened

context

/ˈkɒn.tekst/

ngữ cảnh, bối cảnh

can you guess the meaning of the word from the context?

opportunity

/ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/

cơ hội, thời cơ

don't miss this opportunity, it never comes again

various

/ˈveə.ri.əs/

gồm nhiều thứ khác nhau, khác nhau

tents in various shapes and sizes

enrich

/ɪnˈrɪtʃ/

làm giàu, làm giàu thêm, làm phong phú

a nation enriched by the profit from tourism

actively

/ˈæk.tɪv.li/

[một cách] tích cực

actively involved in the project

self-confident

/ˌselfˈkɒn.fɪ.dənt/

tự tin

a self-confident person

Chọn tất cả