Giả lập hội thoại


Nói trước

In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament.

Năm 2004, 120 thanh niên từ mười quốc gia châu Âu đã gặp nhau tại Berlin tại Nghị viện sinh thái thanh niên đầu tiên.

Nói sau

They gave ideas for improving the environment around us.

Họ đưa ra những ý tưởng để cải thiện môi trường xung quanh chúng ta.

Nói trước

Here are some of the things they advised us to do:

Dưới đây là một số điều họ khuyên chúng ta nên làm:

Nói sau

- recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic)

- Tái chế rác nhiều hơn (ví dụ, thủy tinh, giấy và nhựa)

Nói trước

- pick up rubbish in parks or in the street

- nhặt rác trong công viên hoặc trên đường phố.

Nói sau

- save energy - turn off light and TVs when you’re not using them

- tiết kiệm năng lượng - tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng chúng.

Nói trước

- use reuseable bags instead of plastic bags

- sử dụng túi có thể tháo rời thay vì túi nhựa.